ЕТ ХЕПИ ТУР – ИВАН СТЕФАНОВ сключи договор за изпълнение на Проект Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и  конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие 

ЕТ ХЕПИ ТУР – ИВАН СТЕФАНОВ стартира изпълнение на Проект „Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро, малки и средни предприятия, извършващи автобусни превози, за справяне с последиците от пандемията COVID-19 

Чрез изпълнението на проекта Дружеството се стреми да постигне преодоляване на недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19 

Проектът е със срок на изпълнение 6 месеца. Одобреното финансиране е  в размер на 42 576.93 лв., от които 36190.39 лева (85 %) от Европейски съюз и 6 386.54 лева (15 %) от национален бюджет.  

При изпълнението на проектът ще бъдат стриктно спазвани и съблюдавани хоризонталните политика за устойчиво развитие и равнопоставеност и недопускане на дискриминация.  

край ***  

———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

 

Проект  Подкрепа за МСП, извършващи автобусни превози, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие